PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane:

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest:  Waldemar Maksimiuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Księgowi i Prawnicy maksimiuk.pl Waldemar Maksimiuk, ul. Trzcinowa 5, 15-697 Białystok, NIP: 5421086510.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@maksimiuk.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu określonym w art. 6 ust. 1 pkt b, pkt c i pkt f  RODO.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane osobom lub podmiotom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów ich przetwarzania lub dla niektórych kategorii danych – przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania sprostowania treści swoich danych osobowych.

W przypadkach określonych przepisami prawa, w tym jeżeli nie narusza to obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych oraz prawo do przeniesienia danych osobowych.

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług lub zawarcia, czy realizacji umowy, lub podejmowania działań przed zleceniem świadczenia usług lub zawarciem umowy. W przypadku niepodania danych, świadczenie usług, zawarcie i realizacja umowy lub podejmowanie działań przed świadczeniem usług lub zawarciem umowy może być niemożliwe lub utrudnione.